ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2561

วันศุกร์ที่  30 พฤศจิกายน  2561  สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ตำบลบางรัก  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  โดยมีนายสมคิด  สังขมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ดังนี้

1. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านยางพารา

2. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านพืชผัก ผลไม้ฯ

3. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านประมง

4. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน

5. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านปศุสัตว์

6. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินเกษตรกร

8. พิจารณาจัดทำโครงการตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดตรัง

9. พิจารณาแผนการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอประจำปีงบประมาณ 2562

10. พิจารณาเรื่องแผนการประชุมโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2562

Share This: