ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2560

วันที่  29  พฤศจิกายน  2560  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 6/2560

 

เพื่อแจ้งเรื่องผลการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรจังหวัดตรัง  เรื่อง แผนปฏิบัติการประชุมของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561  เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 (หน้า 18-21)

1.4 เรื่อง การปรับปรุง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. …. (หน้า 22-23)

1.5 เรื่อง ความก้าวหน้าในการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมยางพารา พ.ศ.2542 (หน้า 24-28)

1.6 เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านประมง ปี 2560 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (หน้า 29-32)

1.7 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและทายาทเกษตรกร

ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค (หน้า 33-37)

1.8 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน

ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กระทรวงยุติธรรม (หน้า 38-41)

1.9 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2560 (หน้า 42-48)

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

                          2.1  เรื่อง รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (หน้า 49-63)

ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องสมาชิกสอบถามหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ประเด็นแนวทางการบูรณาการ
การขับเคลื่อนด้านเกษตร)
(หน้า 64)

3.1 เกษตรจังหวัดตรัง

3.2 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด (หน้า 65-75)

4.2 เรื่อง ข้อเสนอของคณะทำงานด้านต่างๆ (หน้า 76-95)

– คณะทำงานด้านยางพารา

– คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– คณะทำงานด้านปศุสัตว์

– คณะทำงานด้านประมง

– คณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

– คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน

– คณะทำงานด้านพืชผัก ผลไม้ เกษตรกรรมอื่นๆ และเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.3 เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 และการรับฟังความคิดเห็น (หน้า 96-106)

 

 

4.4 เรื่อง แผนงานการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ปี 2561 (หน้า 107-119)

– งานที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

– งานที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

4.5 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (หน้า 120-121)

Share This: