ประชุมวางแผน จัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวชัญญานุช  เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลเกาะลิบล  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเกาะลิบง  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามกลไกประชารัฐ ในจังหวัดตรังเข้าร่วมในวันดังกล่าวด้วย

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ภายใต้ภารกิจ 3 กลุ่มงาน อันได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมกันนี้มีการขยายผลเกษตรกรต้นแบบ สู่นักเรียนในสถานศึกษา ณ  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

Share This: