ประชุมวางแผน จัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ณ  อาคารอเนกประสงค์บ้านสูโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามกลไกประชารัฐ ในจังหวัดตรังเข้าร่วมในวันดังกล่าวด้วย

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ภายใต้ภารกิจ 3 กลุ่มงาน อันได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Share This: