ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2561 ปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤทธิ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประชุมพนักงานสำนักงานฯ ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 และงานตามตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

เพื่อติดตามงานตามแผนการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ ภายในจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล /ระดับอำเภอเป็นกลไกในการทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share This: