ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพแก่เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสกจ.ตรัง ได้รับมอบหมายจาก นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ในการจัดประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพแก่เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย

n8

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง , ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จ.ตรัง , สำนักงานปศุสัตว์จ.ตรัง ,

ผู้อำนวยการ สกย.ตรัง และประธานคณะทำงานฯ ของสภาเกษตรกร จ.ตรัง ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/58

 

Share This: