ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563
นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสหัส ช่วยออก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินของรายบุคคล เพื่อทราบเรื่องผลการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เรื่องสถานัหนี้ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดตรัง เรื่องผลการติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผุ้ยากจน จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯของเกษตรกรและผู้ยากจน และเรื่องอื่นๆ

Share This: