ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ อำเภอรัษฎา

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นา่ยประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอรัษฎา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ ภายในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ เป็นกลไกในการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดำเนินงาน

          ในการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ อำเภอรัษฎา ในวันดังกล่าวมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายอำเภอ ยุติธรรมจังหวัด บังคับคดีจังหวัด คลังจังหวัด ธกส. การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย

Share This: