ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ อำเภอย่านตาขาว

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นา่ยประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอหาดย่านตาขาว ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

       เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ ภายในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ เป็นกลไกในการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดำเนินงาน

ในการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ อำเภอหาดย่านตาขาว ในวันดังกล่าวมีนายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายอำเภอ ยุติธรรมจังหวัด บังคับคดีจังหวัด คลังจังหวัด ธกส. การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย

Share This: