ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย สภจ. ระดับตำบล อ่าวตง วันที่ 16 ก.พ.58

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย สภจ. ระดับตำบล อ่าวตง วันที่ 16 ก.พ.58 และวันที่ 17 ก.พ.58 ตำบลเขาวิเศษ ตำบลวังมะปรางเหนือ และตำบลท่าสะบ้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย สภจ.ตรัง

โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การรายงานผลการดำเนินงาน (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สภช. , การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร , การขับเคลื่อนแผนแม่บท ) ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี , การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร , การสรรหาทายาทเกษตรกร , การเสนอโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการในหมู่บ้าน

N3

วันที่ 24 ก.พ.58 ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอกันตัง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งค่าย ต.บางสัก มีเจ้าหน้าที่ อบต.บางสัก เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
วันที่ 2 มีนาคม 58 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า สกจ.ตรัง นายสมโชค ช่วยชาติ สมาชิกฯ อ.ห้วยยอด พนักงาน ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลบ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า สกจ.ตรัง ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลสุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 สกจ.ตรัง ประชุมคณะผู้ปฏิบัติการเครือข่ายสภาฯ ระดับตำบลแหลมสอม และตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ อบต.แหลมสอม และอบต.ปะเหลียน จ.ตรัง

Share This: