ประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562

วันที่  27  ธันวาคม  2562

นายพร  เมียนโอ  ประธานคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2562  โดยมีนายปรีชา  ขาวดี  รองประธานคณะทำงานฯ  คณะทำงานฯ  นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมฯ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาเรื่องร่างแผนปฏิบัติการจัดประชุมคณะทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องร่างแผนการพัฒนาเครือข่ายไผ่ จังหวัดตรัง เรื่องการขับเคลื่อนพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อจดทะเบียนพืช GI เรื่องพิจารณาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง (PGS) และเรื่องอื่นๆ

Share This: