ประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  14  มกราคม  2561

นายพร  เมียนโอ  ประธานคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดประชุมคณะทำงานด้านพืชผักผลไม้เกษตรกรรมอื่นๆและการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ 1/2562  ณ  โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ

เรื่องผลติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจดทะเบียนพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เป็นส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ เรื่อง ขอชี้แจงการรับขึ้นทพเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารราการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มองค์กร/เกษตรกร  พิจารณาการส่งเสริมการปลูกไผ่  และเรื่องอื่นๆ

Share This: