ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  21  มกราคม  2562

นายณัฏฐพร  สินไชย  ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

เพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ  พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน  และเรื่องอื่นๆ

Share This: