ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาฯ

วันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2561  นายสมคิด  สังขมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2561  ณ  ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. เรื่อง ข้อเสนอของคณะทำงานด้านต่างๆ

1.1 คณะทำงานด้านยางพารา

1.2 คณะทำงานด้านพืชผัก ผลไม้ เกษตรกรรมอื่นๆ และเกษตรตามหลักปรัชญา       เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 คณะทำงานด้านประมง

1.4 คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน

1.5 คณะทำงานด้านปศุสัตว์

1.6 คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.7 คณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินเกษตรกร

2. เรื่อง แผนการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ ประจำปี งบประมาณ 2562

3. เรื่องแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. เรื่อง แผนการประชุมโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

5. เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และระเบียบวาระเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2561

Share This: