ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตรัง

วันอังคารที่  20  พฤศจิกายน  2561  นายสมคิด  สังขมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะกรรมการร่วมภาครัฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2561 เวลา  13.30  น  ณ ห้องประชุมรัษฏา   ศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น 5

ในการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องติดตามข้อเสนอโครงการจากการประชุมครั้งที่ 3/2561 ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ดังนี้

1. โครงการ “ตรังเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว”

2. โครงการ ” เปิดจุดรับซื้อและรวบรวมน้ำยางสด” เพื่อรวบรวมผลผลิตและลดต้นทุนค่าขนส่ง ความเป็นธรรมด้านราคาและเครื่องชั่ง

3. โครงการ ” โรงงานปั่นน้ำยางข้นเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำยางสดของสถาบันเกษตรกร

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการโครงการดังกล่าวในจังหวัดตรัง คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

Share This: