ประชุมการบริหารจัดการน้ำตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวปรัศนีย์ รัตนพงศ์มณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อศึกษาเส้นทางน้ำเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์บ้านนาข้าวเสีย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการพัฒนาและขยายผลการดำเนินพระราชดำริ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอันจะนำไปสู่การบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่เกษตร เกิดการพัฒนาโครงสร้างน้ำและจัดการน้ำแบบพึ่งต้นเองตลอดจนเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเกษตร

Share This: