ประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 5 กระบวนการ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาดการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนและการบริหารจัดการ ต่อไป

Share This: