นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ…

 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง) ให้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ…
ณ โรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share This: