ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  2561   นายธวัชชัย  ฤทธิ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ประชุมพนักงานสำนักงานฯ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

เพื่อมอบหมายงานตามแผนการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ ภายในจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล /ระดับอำเภอเป็นกลไกในการทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share This: