จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2562

           นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล/ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง การทำเวทีประชาคมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5) ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ
           ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง เข้าบรรยายให้ความรู้ และได้ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

Share This: