โครงการจัดการองค์กรเพื่อความมั่นคงในอาชีพ (เกษตรอุตสาหกรรม)

โครงการจัดการองค์กรเพื่อความมั่นคงในอาชีพ (เกษตรอุตสาหกรรม)

7-1
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 เวลา 11.00 น.นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

นัดหารือการดำเนินการโครงการเกษตรอุตสาหกรรม การแปรรูปด้านยางพารา โดยมี ท่าน ดร.วิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย สภช. ,ธกส. และผู้แทนองค์กรเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง โดยนายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกร ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา นายพรหม พักตร์จันทร์ ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรต้นแบบในการดำเนินการแบบ เกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตยางพารา จัดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายกับกับแหล่งรับซื้อโดยตรง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร ณ โรงงานแปรรูปรมควันอัดก้อนและทำผลิตภัณฑ์ยาง

Share This: