โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง โดยสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสรรหาทายาทเกษตรกร จังหวัดตรัง
2. โครงการประชุมสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับอำเภอ/จังหวัด

ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง โดยการประสานแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถบรรจุไว้ในแผนงานโครงการของหน่วยงานในจังหวัด ดังนี้
1.ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาชุมเห็ดได้แก่ โครงการสนับสนุนงานสภาเกษตรกรตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2.ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแหลมสอม ได้แก่ โครงการสนับสนุนงานสภาเกษตรกรตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
3. ได้รับการตอบรับจากการประชุม คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง ในหลายโครงการ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดตั้งตลาดกลางพืชผักผลไม้ ( เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา ได้จัดตั้งตลาดนัดพืชผักผลไม้ ขึ้นโดยการผลักดันจาก คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ และระดับตำบล ) การจัดตั้งตลาดกลางยางพารา และโครงการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจงโครงการที่ได้จากการจัดระดมระดมความคิดเห็น ทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรัง ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร (เกษตรอุตสาหกรรมยางพารา ) และโครงการสร้างทายาทเกษตรกร
สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการในการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพยางพาราทั้งระบบ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

Share This: