กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติและแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง

กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2559
1. กิจกรรมประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ
   1.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
   1.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   1.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
   1.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสวัสดิการสิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่อง
   2.1 โครงการ/กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกร
   2.2 โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน
   2.3 โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรฯ
   2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
3.กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตรัง
   3.1 โครงการสร้างทายาทเกษตรกร
   3.2 โครงการ 1 อำเภอ 1 ชุมชนปลอดหนี้สินนอกระบบ

Share This: