กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำงานวิจัยนวัตกรรมสู่เกษตรกร ภายใต้สโลแกน วิทย์สร้างคน/ วิทย์แก้จน/ วิทย์เสริมแกร่ง/ วิทย์สู่ภูมิภาค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ย.2561 บริเวณ สยามสแควร์ , Park@Siam ข้างศูนย์หนังสือจุฬาฯ กทม.
ผลจากความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำงานวิจัยนวัตกรรมสู่เกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ครอบคลุมผลิตผลทางการเกษตร พืช ปศุสัตว์และประมง
การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)วิเคราะห์คุณค่า , วิเคราะห์โภชนาการ ได้แก่ จมูกข้าวเบญรงค์กลุ่มทำนาตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง , น้ำแร่ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ,ลูกหยีตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง, เมี่ยงคำสมุนไพรตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ, น้ำส้มจากและน้ำผึ้งจาก ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว , เครื่องแกงสมุนไพรตำมือ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ , ไข่เค็มสมุนไพร ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ และมีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดห่วงโซ่ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย อันเป็นการสร้างความยั่งยืนกับอาชีพเกษตรกรรมต่อไปในอนาคต

Share This: