ข่าวและกิจกรรม

หารือการกระจายสินค้าชุมชน รูปแบบการจำหน่ายแลกเปลี่ยน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าประพันธ์พืชผลและโรงสีข้าว ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ 30 เมษายน 2563 นาย […]

ร่วมประสานงานขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการพิจารณาขั้นตอนดำเนินการ วิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

วันที่ 15 – 16 เมษา […]

ราคายางสงขลา